Skip to content
Басты бет » Жаңалықтар » «ЖОҢҒАР АЛАТАУЫ» МҰТП РММ ЛЕПСІ ФИЛИАЛЫ

«ЖОҢҒАР АЛАТАУЫ» МҰТП РММ ЛЕПСІ ФИЛИАЛЫ

«ЖОҢҒАР АЛАТАУЫ» МҰТП РММ ЛЕПСІ ФИЛИАЛЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ/

   Лепсинск-өте бай ландшафттық әртүрлілігімен, өзіндік тарихи-мәдени мұрасымен көркем табиғаттың бірегей бұрышы. Дәл осы жерде Алматы облысының оңтүстік-шығыс бөлігінде, Алакөл және Сарқан аудандарының аумағында орналасқан «Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ Лепсі филиалы орналасқан. Мекеменің кеңсесі облыс орталығы Талдықорған қаласынан Лепсинск кентінде 360 км. қашықтықта, аудан орталығы Үшарал қаласынан 110 км. қашықтықта орналасқан. филиалдың негізгі мақсаттары мен міндеттері Жер бетіндегі барлық алма ағаштарының түп атасы ретінде Сиверс алмасының жабайы жеміс екпелерінің гендік қорын сақтау, сондай – ақ экологиялық, рекреациялық және ғылыми құндылығы ерекше табиғи және тарихи-мәдени кешендер мен объектілерді сақтау, қалпына келтіру болып табылады.
   Филиал қызметкерлерінің тізімдік саны 58 адамды құрайды, оның ішінде: штаттық – 40 адам, штаттан тыс – 13 адам. Жыл сайын маусымдық жұмыстарға ауданы 24,8 га орман питомнигінде жұмыс істейтін, отырғызу материалдарын өсірумен, кордондарды жөндеумен, орман дақылдары жұмыстарымен айналысатын орман екпелерінің жұмысшылары қабылданады, олардың саны 5 адамды құрайды

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕПСИНСКОГО ФИЛИАЛА РГУ «ЖОНГАР – АЛАТАУСКИЙ» ГНПП

Лепсинск – это уникальный уголок живописной природы, с исключительно богатым ландшафтным разнообразием, своеобразным историческим культурным наследием. Именно здесь находится Лепсинский филиал РГУ «Жонгар-Алатауский» ГНПП, который расположен в юго-восточной части Алматинской области, на территории Алакольского и Саркандского районов. Контора учреждения находится в поселке Лепсинск от областного центра г.Талдыкорган на расстоянии 360 км., от районного центра г.Ушарал на расстоянии 110 км. и ближайшей железнодорожной станции Бесколь (ж.д.Актогай-Дружба) – 120 км, от центральной усадьбы г.Сарканда – 150 км. Основными целями и задачами филиала является сохранение генофонда дикоплодовых насаждений яблони Сиверса, как прародительницы всех яблонь на Земле, а также сохранение, восстановление природных и историко – культурных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, рекреационную и научную ценность. Списочная численность сотрудников филиала составляет 58 человек, в том числе: штатных – 40 человек, внештатных – 13 человек. Ежегодно на сезонные работы принимаются рабочие лесных культур, которые работают в лесном питомнике площадью 24,8 га, занимаются выращиванием посадочного материала, ремонтом кордонов, лесокультурными работами, их количество составляет 5 человек.

Бұл филиалда мынадай лауазымдар бар: директор, директордың орынбасары, орман қорғау инженері, ғылым жөніндегі маман, экологиялық ағарту жөніндегі инженер – 1, рекреация және туризм инженері – 1, аңшылықтанушы –биолог -1, бухгалтер – экономист –1, орманшылар -3, орман питомнигінің шеберлері -1, мемлекеттік инспекторлар -20 адам, радио-диспетчер -1.

====================================

В данном филиале имеются следующие должности: директор, заместитель директора, инженер охраны леса, специалист по науке, инженер по экологическому просвещению -1, инженер рекреации и туризму – 1, охотовед – биолог -1, бухгалтер –экономист – 1, лесничие -3, мастера лесного питомника -1, государственные инспектора -20 человек, радио –диспетчер -1.

БАХТИЯРОВ ТАУФИК АХМАНБЕКОВИЧ – ЛЕПСІ ФИЛИАЛЫНЫҢ ДИРЕКТОРЫ / ДИРЕКТОР ЛЕПСИНСКОГО ФИЛИАЛА

Филиал директоры филиал қызметіне басшылық жасайды. Филиал жұмысын ұйымдастырады және: филиал мүлкінің сақталуын, сметалық – қаржылық, шарттық және еңбек тәртібінің сақталуын, істерді шаруашылық жүргізуді, жануарлар дүниесінің, олар мекендейтін ортаның, көбею жағдайларының , жануарлардың өріс аудару жолдары мен шоғырланған жерлерінің және олардың биологиялық әртүрлілігінің, таралымдарын қалпына келтірудің және жануарлар дүниесі объектілерінің өсімін молайтудың сақталуын қамтамасыз етеді. Бұқаралық ақпарат құралдарында жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалануға және ерекше қорғалатын табиғи аумаққа байланысты проблемалар мен оқиғаларды жария етеді, журналистер үшін тұрақты түрде баспасөз релиздерін дайындайды. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен филиалдың банктік шоттарын ашады. Филиал қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға жағдай жасайды. Филиал қызметінде және оның шаруашылық – экономикалық байланыстарын жүзеге асыруда заңдылықтың сақталуын, табиғатты қорғау қызметі үшін құқықтық құралдарды пайдалануды, шарттық және қаржылық тәртіпті нығайтуды, әлеуметтік – еңбек қатынастарын реттеуді қамтамасыз етеді.
Тауфик Ахманбекұлы еңбек жолын 1983 жылдың наурыз айынан Лепсі орман шаруашылығының жұмысшысынан бастады, ал сәуір айында Черновский орман шаруашылығының техник маманы болып ауыстырылды. 1986 жылы орманшының көмекшісі болып ауыстырылды. 1998 жылы қорықшы – орманшы болып ауыстырылды. 2001-2010 жылдары Черновск орманшылығында, Лепсі орманшылығында орманшы болып жұмыс істеді. 2012 жылдың маусым айында» Жоңғар Алатауы » МҰТП РММ директорының орынбасары лауазымына тағайындалды, ал 2014 жылдың 10 желтоқсанында «Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ Лепсі филиалының директоры болып тағайындалды. Тауфик Ахманбекұлы өз жұмысын жақсы білетін адам. Питомникте жұмыс істеген кезінде, тіпті орман шаруашылығында да үлгілі питомник болған.

Директор филиала руководит деятельностью филиала. Организует работу филиала и обеспечивает: сохранность имущества филиала, соблюдение сметно – финансовой, договорной и трудовой дисциплины, хозяйственное ведение дел, сохранение животного мира, среды их обитания, условий размножения , путей миграции и мест концентрации животных и их биологического разнообразия, восстановления популяций и воспроизводства объектов животного мира. Освещает в средствах массовой информации проблемы и события, связанные с охранной, воспроизводством и использованием животного мира и особо охраняемой природной территорией, регулярно готовит пресс – релизы для журналистов. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке, открывает банковские счета филиала. Создает условия для повышения квалификации сотрудников филиала. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности филиала и осуществлении его хозяйственно – экономических связей, использовании правовых средств для природоохранного функционирования, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально – трудовых отношений. Свою трудовую деятельность Тауфик Ахманбекович начал с 1983 года с марта месяца с рабочего Лепсинского лесхоза, а в апреле был переведен уч.техником Черновского лесничества. В 1986 переведен помощником лесничего. В 1998 году переведен лесником – егерем. С 2001 – 2010 годы работал лесничим в Черновском лесничестве, Лепсинском лесничестве. В июне месяце 2012 года был назначен на должность зам.директора РГУ «Жонгар-Алатауский» ГНПП, а уже 10 декабря 2014 года назначен директором Лепсинского филиала РГУ «Жонгар-Алатауский» ГНПП. Тауфик Ахманбекович человек, знающий на отлично свою работу. За время работы на питомнике еще при лесхозе у него был образцовый питомник.

ДИРЕКТОРДЫҢ ОРЫНБАСАРЫ / ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА – БУРУНГАЗОВ РАМАЗАН АЛКЕНОВИЧ

Өндірістік – шаруашылық іс-шаралар жоспарларының, қауіпсіздік техникасы, еңбек жағдайларын жақсарту жөніндегі іс-шаралардың және филиал қызметіне байланысты барлық жұмыс түрлерінің орындалуына басшылықты жүзеге асырады және өндірістік тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз етеді. Басшылық пен бақылауды жүзеге асырады. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы заңнаманы бұзудың алдын алу және жолын кесу, теориялық және практикалық білімді арттыру бойынша филиал мамандарының жұмысын ұйымдастырады, қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарды, ережелерді және басқа да директивалық нұсқауларды сақтауы мен орындауын қамтамасыз етеді.

Осуществляет руководство и обеспечивает выполнение производственных заданий за выполнением планов производственно – хозяйственных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, по улучшению условий труда и по всем видам работ связанных с деятельностью филиала. Осуществляет руководство и контроль. Организует работу специалистов филиала по предупреждению и пресечению нарушений законодательства в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, повышению теоретических и практических знаний, обеспечивает соблюдение и выполнение работниками должностных инструкций, правил и других директивных указаний.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АҒАРТУ ЖӘНЕ ТУРИЗМ ЖӨНІНДЕГІ ИНЖЕНЕР / ИНЖЕНЕР ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ И ТУРИЗМУ – ВИШНЯКОВА Р.Х

Лепсі филиалының аумағында жергілікті биліктің қатысуымен экологиялық митингілер ұйымдастырады, мектептерде дәрістер, балалар шығармашылығының көрмелері өткізіледі, Лепсі ауылдық округінде «Парктер шеруі» табиғат қорғау акциялары өткізіледі: Жер күні, Күн күні, су күні, Таза өзен – таза жағалау, бұлақ көр, құстар күні, қызғалдақтар – республиканың жетістігі мен мақтанышы және басқалар. Жергілікті тұрғындар, оқушылар аумақты санитарлық тазалау және жасыл желектерді отырғызу шараларына қатысады. «Жасыл жағалау» немесе «Жасыл ел»республикалық акциясы белсенді түрде жүзеге асырылуда.

На территории Лепсинского филиала организует экологические митинги с участием местных властей, в школах проводятся лекции, выставки детского творчества, в Лепсинском сельском округе проводятся природоохранные акции «Марш парков»: день Земли, день солнца, день воды, чистой речке – чистые берега, живи родник, день птиц, тюльпаны – достижение и гордость республики и другие. Местные жители, школьники участвуют в мероприятиях по санитарной очистке территории и посадке зеленых насаждений. Активно реализуется республиканская акция «Жасыл жапырак» или «Жасыл ел».

ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУ ИНЖЕНЕРІ / ИНЖЕНЕР ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ – ШАРИПОВА Н.Ф

Табиғатты пайдалану инженері-ұйымдастырады, табиғи ресурстарды пайдалану бойынша ерекше қорғалатын табиғи аумақта, ұйым қызметкерлерінің теориялық және практикалық білімдерін арттыру бойынша іс-шаралар өткізеді, тұрғындар мен туристер арасында Қазақстан Республикасының заңнамасын түсіндіру бойынша, табиғи ресурстарды пайдалану бөлігінде ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жеке және заңды тұлғалардың. Табиғат пайдалану жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді, табиғат пайдалану жөніндегі құжаттаманы уақтылы ресімдейді, жануарлар дүниесін қорғау; өсімін молайту және пайдалану, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы заңнаманың сақталуын бақылауды жүзеге асырады. Табиғат пайдалану жөніндегі ұйым бөлімшелерінің қызметіне әдістемелік басшылықты жүзеге асырады. Табиғат пайдалану жөніндегі басшылықтың тапсырмаларын орындау бойынша ұйым бөлімшелерінің жұмысын жедел басқарады, табиғат пайдалану бойынша қызметтер көрсету сапасын тексереді. Бұқаралық ақпарат құралдарында ерекше қорғалатын табиғи аумақты қорғау және қорғауға байланысты проблемалар мен оқиғаларды жариялайды, журналистер үшін тұрақты түрде баспасөз релиздерін дайындайды

Инженер природопользования – Организует работу по использованию природных ресурсов на особо охраняемой природной территории, проводит мероприятия по повышению теоретических и практических знаний работников организации, проводит работу среди населения и туристов по разъяснению законодательства Республики Казахстан, в части использования природных ресурсов особо охраняемых природных территорий физическими и юридическими лицами. Разрабатывает план мероприятий по природопользованию, своевременно оформляет документацию по природопользованию, осуществляет контроль за соблюдением законодательства в области охраны; воспроизводства и использования животного мира, особо охраняемых природных территорий. Осуществляет методическое руководство деятельностью подразделений организации по природопользованию. Оперативно руководит работой подразделений организации по выполнению заданий руководства по природопользованию, проверяет качество оказания услуг по природопользованию. Освещает в средствах массовой информации проблемы и события, связанные с охранной и защитой особо охраняемой природной территории, регулярно готовит пресс – релизы для журналистов.

КУАНЫШБАЕВ БОЛАТ – АҢШЫ-БИОЛОГ / ОХОТОВЕД – БИОЛОГ

Жануарлар дүниесі мен ресурстардың өсімін молайту және ұтымды пайдалану жөніндегі жұмысты ұйымдастырады; биотехникалық, есепке алу және аңшылық шаруашылығы іс-шараларының орындалуын қамтамасыз етеді.
 

Организовывает работу по охране воспроизводству и рациональному использованию ресурсов и животного мира; обеспечивает выполнение биотехнических, учетных и охотохозяйственных мероприятий.

ЛЕПСІ ФИЛИАЛЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ИНСПЕКТОРЛАРЫ / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСПЕКТОРА ЛЕПСИНСКОГО ФИЛИАЛА

Бекітілген аралау аумағында күзеттің белгіленген режимінің сақталуын қамтамасыз етеді, қорықтық режимді бұзушылықтардың, жанудың және өрттің, табиғи кешендердің экологиялық жай-күйінің нашарлауының алдын алу, анықтау және жолын кесу мақсатында оларды патрульдеуді жүйелі түрде жүргізеді.

Обеспечивают соблюдение установленного режима охраны на территории закрепленного обхода, систематически проводять их патрулирование в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений заповедного режима, загораний и пожаров, ухудшения экологического состояния природных комплексов.

Чернов орманшылығының инспекторы
(инспектор Черновского лесничества) –
Джанбаев Арман

Жалаңаш орманшылығының мемлекеттік инспекторы (государственный инспектор Жаланашского лесничества) –
Абдухаликов Ғафур

Жалаңаш орманшылығының мемлекеттік инспекторы (государственный инспектор Жаланашского лесничества) –
Абузяров Рафаил

Жалаңаш орманшылығының мемлекеттік инспекторы (государственный инспектор Жаланашского лесничества) –
Абузяров Ринат

Чернов орманшылығының мемлекеттік инспекторы (государственный инспектор Черновского лесничества) – 
Вишняков Ильнур

Лепсі орманшылығының мемлекеттік инспекторы (государственный инспектор Лепсинского лесничества) – 
Власов Руслан

Жалаңаш орманшылығының мемлекеттік инспекторы (государственный инспектор Жаланашского лесничества) –
Камалов Кайрат

Черновский орманшылығының орманшысы(Лесничий Черновского лесничества)-
Бикмурзин Т. И

Бухгалтер –экономист-
Кузумбаева Е.Ч

Ғылым жөніндегі инженер (Инженер по науке) –
Ахунова Р.Т

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер * таңбаланған